Biopaliwa i oleje
Chemia bazowa nieorganiczna
Chemia budowlana
Chemia organiczna
FOOD & AGRO
Oleje i środki smarne
Farby i lakiery
Tworzywa sztuczne
Palety drewniane
Reagenzglser mit Pipette

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

Niniejsze warunki obowiązują w zakresie, w jakim strony inaczej nie określiły swoich praw i obowiązków w umowie (ofercie).

 

 

Pkt. 1 Oferta i zawarcie transakcji

Ad. 1)    Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw obowiązują w zakresie umów sprzedaży produktów, dostaw oraz wszelkich innych umów zawieranych pomiędzy solvachem sp. z o.o. występującej w charakterze sprzedawcy a jej Klientami.

Ad. 2)    Katalogi, rysunki, materiały reklamowe przedstawiane przez solvachem sp. z o.o. nie są wiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.

Ad. 3)    solvachem sp. z o.o. nie jest związany w żadnym zakresie ogólnymi warunkami umów, wzorcami umów, czy regulaminami, które są stosowane przez Klientów, chyba że w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia wyraził zgodę na ich obowiązywanie.

Ad. 4)    W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta, umowa zostaje zawarta tylko w razie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez solvachem sp. z o.o. lub dostarczenia zamówionego towaru. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez zamawiającego wszystkich postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach.

Ad. 5)    Klient składając po raz pierwszy zamówienie w solvachem sp. z o.o. zobowiązuje się wraz z zamówieniem dostarczyć poświadczone przez siebie aktualne kopie następujących dokumentów:

– wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

– decyzji w sprawie nadania NIP,

– zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.

Ad. 6)    solvachem sp. z o.o. może wstrzymać się z realizacją zamówienia/umowy w sytuacji, gdy Klient nie dostarczy wszystkich wymaganych w pkt. 56 powyżej dokumentów.

Ad. 7)    Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (mailem lub faxem).

Ad. 8)    Termin realizacji składanych zamówień jest każdorazowo ustalany przez solvachem sp. z o.o. Warunki oraz termin realizacji winny być każdorazowo potwierdzone przez solvachem sp. z o.o., aby były obowiązujące.

Ad. 9)    Klient zobowiązany jest do:

– bieżącego aktualizowania wpisu (odpisu) z właściwego rejestru w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

– bieżącego aktualizowania numeru REGON oraz decyzji z nadaniu numeru NIP,

– poinformowania na piśmie o każdym zdarzeniu (fakcie) mającym wpływ na sytuację finansową Klienta, w tym w szczególności o jakimkolwiek zachwianiu płynności finansowej, czy wypłacalności Klienta, zagrożeniem upadłością lub likwidacją oraz gdy zostanie złożony jakikolwiek wniosek w postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym, dotyczącym Klienta w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

 

Pkt. 2. Warunki płatności

Ad. 1)    Wszystkie podane przez solvachem sp. z o.o. ceny są cenami netto i obowiązują loco magazyn solvachem sp. z o.o.

Ad. 2)    Podane ceny nie obejmują opakowania, załadowania, ubezpieczenia, kosztów transportu, cła i ewentualnych podatków i innych świadczeń publiczno-prawnych.

Ad. 3)    Wszelkie ceny są wyrażone w złotych polskich, chyba że z zapisów umowy lub cenników wynika odrębna waluta. Zobowiązanie Klienta do realizacji płatności w walucie umownej nie zostanie spełnione przez fakt że solvachem  sp. z o.o. otrzyma płatności w innej walucie aniżeli waluta umowna.

Ad. 4)    W przypadku nadzwyczajnego podniesienia kosztów solvachem sp. z o.o. wynikających z podniesienia cen dostawców solvachem sp. z o.o., podwyższeniem frachtów, podwyższeniem danin publicznych lub opłat, lub wahań kursu walut, solvachem sp. z o.o. jest uprawiony do odstąpienia od zawartej z Klientem umowy, o ile Klient nie wyrazi zgody na zmianę ustalonych wcześniej cen.

Ad. 5)    Co do zasady płatności dokonywane będą na podstawie faktur VAT wystawionych przez solvachem sp. z o.o. w dniu wydania towaru Klientowi i płatne na warunkach określonych poniżej, o ile Strony w umowie nie określą innych warunków płatności.

Ad. 6)    Za termin zapłaty uznaje się wpływ środków na rachunek solvachem sp. z o.o. Koszty związane z realizacją przelewu ponosi kontrahent. Koszty banku Klienta związane z obsługą płatności ponosi Klient, koszty banku beneficjenta wpłaty ponosi solvachem sp. z o.o..

Ad. 7)    solvachem sp. z o.o. może uzależnić realizację Zamówienia od uprzedniej wpłaty zaliczki w określonej kwocie lub wyrażonej procentem wartości zamówienia.

Ad. 8)    Jeżeli w sposób wyraźny nie uzgodniono inaczej, do celów związanych z wystawieniem faktur czy rozliczeń podstawę będą stanowiły wyniki pomiarów, ciężary, dane ilościowe oraz jakościowe podane w dokumentacji udostępnionej przez solvachem sp. z o.o. lub jego dostawców.

Ad. 9)    Klient nie jest uprawniony do zatrzymywania lub kompensowania płatności z tytułu jakichkolwiek roszczeń wzajemnych, w tym z tytułu roszczeń gwarancyjnych, chyba że takie roszczenia wzajemne zostały uznane przez solvachem sp. z o.o. pisemnie lub zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Ad. 10) Jeżeli Klient realizuje płatności w sposób niezgodny z postanowieniami umowy lub jeżeli w stosunku do Klienta został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub jeżeli solvachem  sp. z o.o. poweźmie wiedzę o okolicznościach mogących budzić poważne wątpliwości co do wypłacalności lub zdolności kredytowej Klienta lub odnośnie zdolności do wywiązywania się z postanowień umowy przez klienta, wtedy solvachem sp. z o.o. – bez względu na inne przysługujące solvachem sp. z o.o. prawa i roszczenia – będzie mogła w całości lub części odstąpić od wszelkich umów zawartych z Klientem; zamiast tego solvachem sp. z o.o. będzie mogła zawiesić realizację tego rodzaju umów, uzależnić gotowość solvachem sp. z o.o. do realizacji świadczeń od płatności zaliczek lub od ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń przez klienta lub też zażądać natychmiastowej spłaty swoich wszystkich należności z tytułu obowiązujących stosunków handlowych.

Ad. 11) Kupujący znajduje się w opóźnieniu płatności jeżeli nie zapłaci pełnej ceny w terminie wskazanym w fakturze jako termin płatności. W przypadku opóźnienia w płatności Klient będzie zobowiązany zapłacić odsetki ustawowe od dochodzonej kwoty brutto.

Ad. 12) W razie braku odmiennych postanowień miejscem płatności jest siedziba solvachem sp. z o.o.

 

Pkt. 3. Warunki realizacji dostaw

Ad. 1)    O ile umowa nie będzie stanowić inaczej, kontrahent zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru ze wskazanego magazynu solvachem sp. z o.o. w ustalonym dniu własnym transportem lub poprzez zamówioną firmę kurierską. W przypadku niewskazania przez kontrahenta firmy kurierskiej, solvachem sp. z o.o. może wysłać towar za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą współpracuje refakturując koszt dostawy.

Ad. 2)    Wszelkie przesyłki są przewożone na ryzyko kupującego.

Ad. 3)    Miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce uzgodnionego miejsca dostawy/odbioru.

Ad. 4)    Towar wydany lub wysłany Klientowi nie podlega zwrotom ani wymianie poza przypadkami określonymi poniżej.

Ad. 5)    W przypadku nieodebrania towaru przez kontrahenta w terminie umówionym, solvachem sp. z o.o. – o ile będzie to możliwe – dokona odpłatnego przechowania towaru na koszt i niebezpieczeństwo klienta (ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia towaru przechodzi na kontrahenta z chwilą kiedy zgodnie z umową Klient miał odebrać towar) lub solvachem sp. z o.o. uprawniony jest do odstąpienia od realizacji tego zamówienia bez wyznaczania kontrahentowi dodatkowego terminu do odbioru zamówionego towaru. Jednocześnie solvachem sp. z o.o. uprawniony jest do dochodzenia od Klienta kary umownej w wysokości 5% wartości brutto zamówionego przez Klienta towaru za każdy dzień opóźnienia w odbiorze towaru, a Klient zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania na pierwsze pisemne żądanie solvachem sp. z o.o. Zapłata kary umownej, o której mowa powyżej, nie pozbawia solvachem sp. z o.o. prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Ad. 6)    Odpowiedzialność odszkodowawcza solvachem sp. z o.o. z tytułu nienależytego wykonania umowy ograniczona zostaje do wysokości ceny za wykonanie przedmiotu umowy solvachem sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści, które mogą być następstwem nienależytego wykonania umowy.

Ad. 7)    W przypadku dostaw DAP/DDP (Delivared at Place/Delivered Duty Paid)ry” zakłada się dostawę do miejsca rozładunku. Za niezwłoczny i prawidłowy rozładunek odpowiada wyłącznie Klient.

Ad. 8)    Jeżeli dostawa będzie realizowana przy pomocy cysterny kolejowej, solvachem sp. z o.o. zastrzega sobie wybór wielkości cysterny. Klient jest zobowiązany do całkowitego opróżnienia cysterny niezwłocznie po jej przybyciu, a w przypadku braku innych uzgodnień do jej odesłania na miejsce wysyłki według ustaleń. Cysterny wykorzystywane przez solvachem sp. z o.o. udostępniane są na okres 72 godzin bez pobierania za nie czynszu, chyba że postanowiono inaczej. Jeżeli w przeciągu wyżej wskazanego terminu cysterny nie zostaną zwrócone w stanie opróżnionym naliczony zostanie dzienny czynsz za cysternę w wysokości 30 euro za każdą rozpoczętą dobę. Klient nie może wykorzystywać cystern używanych przez solvachem sp. z o.o. na własne potrzeby ani na potrzeby osób trzecich.

Ad. 9)    Klient zobowiązuje się w odpowiednim terminie przed rozpoczęciem realizacji dostawy przez solvachem sp. z o.o. uzyskać wszelkie zezwolenia, pozwolenia i licencje prawem wymagane, lub użyteczne w celu realizacji eksportu lub innej formy realizacji świadczenia przez Klienta na warunkach określonych w niniejszej umowie, podtrzymywać ważność uzyskanych licencji zezwoleń i pozwoleń, a także udokumentować je na żądanie solvachem sp. z o.o.

 

Pkt. 4. Siła wyższa

Ad. 1)    W przypadku zaistnienia zdarzeń powstałych bez winy którejkolwiek ze stron lub na skutek siły wyższej, które uniemożliwią solvachem sp. z o.o. lub jego dostawcom realizację dostawy lub transportu, wtedy solvachem jest zwolniony z realizacji dostaw bez jakichkolwiek zobowiązań.

Ad. 2)    Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć również takie okoliczności, które mogą spowodować niewspółmierne koszty, jak również działania urzędowe, wstrzymanie produkcji, brak surowców, kłopoty z zapewnieniem transportu i uszkodzenia maszyn.

Ad. 3)    Przypadki okoliczności siły wyższej dotyczące dostawców solvachem sp. z o.o. będą traktowane jako okoliczności siły wyższej solvachem sp. z o.o.

Ad. 4)    Po ustąpieniu okoliczności siły wyższej solvachem sp. z o.o. dostarczy Klientowi przedmiotowe i niedostarczone ilości na warunkach umownych, chyba że strony postanowiły inaczej.

 

Pkt. 5. Zastrzeżenie własności.

Ad. 1)    Dostarczony przez solvachem sp. z o.o. towar pozostaje własnością solvachem sp. z o.o. do momentu zaspokojenia wszelkich roszczeń związanych z jego sprzedażą.

Ad. 2)    Do momentu pełnej zapłaty ceny kupna Klient jest zobowiązany do przechowania towaru, do jego składowania w sposób oddzielny jak też do wyraźnego oznaczenia tego towaru jako własności solvachem sp. z o.o.

Ad. 3)    W przypadku połączenia, zmieszania czy przetworzenia towaru podlegającego zastrzeżeniu własności przez Klienta lub w przypadku połączenia i przetworzenia z innymi towarami, solvachem sp. z o.o. będzie przysługiwało prawo współwłasności w powstałym w ten sposób towarze w stosunku wartości rachunkowej towaru podlegającego zastrzeżeniu własności do innych towarów.

Ad. 4)    Uprawnienie Klienta do dysponowania towarem podlegającym zastrzeżeniu własności, jak również przetwarzanie, przekształcanie, łączenie i mieszanie oraz uprawnienie do realizowania przeniesionych wierzytelności wygasa automatycznie w przypadku nieprzestrzegania warunków płatności, nieuprawnionego dysponowania towarem podlegającym zastrzeżeniu prawa własności oraz gdy w stosunku do Klienta zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego.

Ad. 5)    W przypadku nieprzestrzegania warunków płatności, nieuprawnionego dysponowania towarem podlegającym zastrzeżeniu prawa własności oraz gdy w stosunku do Klienta zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego solvachem sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do natychmiastowego przejęcia towaru podlegającego zastrzeżeniu własności, do wejścia w tym celu na teren zakładu Klienta, do zażądania udostępnienia solvachem sp. z o.o. stosownych informacji o towarze podlegającym zastrzeżeniu prawa własności, jak również przejęcia ewentualnych należności z tytułu odsprzedanego towaru, wglądu w księgi rachunkowe Klienta zakładając, że będzie to pomocne w celu zabezpieczenia praw solvachem sp. z o.o.

Ad. 6)    Jeżeli stosowane prawo nie dopuszcza ustanowienia zastrzeżenia własności lub nie dopuszcza go w sposób przedstawiony powyżej, wtedy Klient zobowiązuje się na wezwanie solvachem sp. z o.o. zapewnić ustanowienie innych odpowiednich zabezpieczeń, np. udzielić rzeczowego zabezpieczenia wierzytelności.

Ad. 7)    Jeżeli wartość ustanowionych na rzecz solvachem sp. z o.o. zabezpieczeń przewyższa łączną wartość należności o 20%, wtedy na żądanie Klienta solvachem sp. z o.o. będzie zobowiązany do zwolnienia nadwyżki zabezpieczeń.

Ad. 8)    Klient niniejszym upoważnia solvachem sp. z o.o. nieodwołalnie do podjęcia wszelkich działań, które zostaną uznane przez solvachem sp. z o.o. za konieczne, by na towarach oznaczyć zastrzeżenie własności na rzecz solvachem sp. z o.o. oraz inne rzeczowe zabezpieczenie wierzytelności.

 

Pkt. 6. Obowiązek kontroli i składania reklamacji

Ad. 1)    Reklamacji podlega towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem.

Ad. 2)    Wady części towaru nie uprawniają do reklamowania całości dostawy.

Ad. 3)    solvachem sp. z o.o. nie odpowiada za wady rzeczowe, które tylko w nieznacznym stopniu obniżają wartość lub przydatność towaru.

Ad. 4)    Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zamówionego towaru przy odbiorze pod względem ilościowym, a pod względem jakościowym w ciągu pięciu dni roboczych od dnia odbioru i w tych terminach zgłosić reklamację dołączając odpowiednie dokumenty uzasadniające złożoną reklamację.

Ad. 5)    Zgłoszenie powinno nastąpić w formie pisemnej (faxem lub pocztą elektroniczną) z podaniem towaru, którego dotyczy, ilości, przyczyny reklamacji oraz proponowanego sposobu załatwienia. Partię reklamowanego towaru klient powinien odesłać wyłącznie po ustaleniu z solvachem sp. z o.o. uzgodnionym sposobem wysyłki i w ustalonym terminie. Wysyłka reklamowanej partii towaru przez Klienta bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji oraz ustalenia sposobu i terminu wysyłki uprawnia solvachem sp. z o.o. do odmowy przyjęcia wysyłki lub obciążenia Klienta kosztami wysyłki zwrotnej.

Ad. 6)    Po upływie terminów określonych w pkt. 4 niniejszego paragrafu, wygasają uprawnienia klienta z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

Ad. 7)    Po upływie 12 miesięcy od daty dostawy zostaje wyłączona odpowiedzialność za wady ukryte.

Ad. 8)    Zgłaszający reklamację jest zobowiązany do dostarczenia na żądanie solvachem sp. z o.o. próbek reklamowanego towaru pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.

Ad. 9)    Zgłoszenie reklamacji nie przerywa biegu płatności.

Ad. 10) solvachem sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji zgłoszonych przez osoby trzecie, w tym w szczególności podmioty na rzecz których Klienci dokonywali zakupu, ewentualnie, którym odsprzedali towary/usługi nabyte w solvachem sp. z o.o.

Ad. 11) Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przejmuje w całości Klient. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie będą akceptowane.

Ad. 12) solvachem sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie do wysokości ceny towaru i tylko w stosunku do Klienta. Odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich, o ile nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy, jest wyłączona.

Ad. 13) W przypadku uznania reklamacji solvachem sp. z o.o. według własnego wyboru usunie wady lub dostarczy towar zastępczy pozbawiony wad w umówionym terminie..

Ad. 14) W przypadku nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt 13, Klient może wyznaczyć solvachem sp. z o.o. na piśmie dodatkowy odpowiedni termin na wywiązanie się z obowiązku. Po bezskutecznym upływie terminu lub po zakończonej niepowodzeniem realizacji świadczenia dodatkowego Klient może zażądać stosownej obniżki ceny lub odstąpić od umowy. Inne roszczenia Klienta są wykluczone.

Ad. 15) Roszczenia z tytułu wad rzeczowych przedawniają się z upływem 12 miesięcy. Nie dotyczy to sytuacji, w których przepisy prawa przewidują obowiązek zastosowania dłuższych okresów przedawnienia.

Ad. 16) solvachem sp. z o.o. nie udziela gwarancji i zapewnień dotyczących możliwości wprowadzenia towarów na rynek lub ich przydatności do określonych celów.

Ad. 17) W przypadku ustania realizacji prawidłowych lub terminowych dostaw własnych solvachem sp. z o.o. uprawniony jest do zawieszenia lub uchylenia umowy lub określonego zobowiązania do realizacji dostaw.

Ad. 18) solvachem sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu działań niedozwolonych lub z tytułu szkód, które nie powstały w przedmiocie dostawy, chyba że klient dowiedzie, że solvachem sp. z o.o., jego organy lub podwykonawcy, którym powierzono specjalne zadania kierownicze, działali w sposób umyślny lub dopuścili się rażącego zaniedbania.

Ad. 19) solvachem sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności – niezależnie od przyczyny – za szkody powstałe w sposób pośredni lub utratę zysków.

Ad. 20) solvachem sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas wyładunku środków transportowych oraz za szkody spowodowane przez pojazdy obce przewożące towar. Klient może żądać dokonania cesji roszczeń przysługujących solvachem sp. z o.o. z tytułu szkody wobec osób trzecich.

 

Pkt. 7. Poufność

Ad. 1)    Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których weszły przy realizacji umowy. Ograniczenie to dotyczy informacji ogólnie dostępnych lub informacji, które muszą zostać przez stronę ujawnione na wniosek właściwego organu państwowego.

Ad. 2)    Zachowanie tajemnicy będzie przestrzegane przez strony także po zakończeniu obowiązywania umowy bez względu na przyczynę jej zakończenia.

 

 

Pkt. 8. Postanowienia końcowe

Ad. 1)    Miejscem spełnienia świadczenia dla dostaw solvachem sp. z o.o. jest w przypadku dostaw loco zakład – zakład realizujący dostawę (np. zakład producenta), a w przypadku dostaw realizowanych loco magazyn – magazyn.

Ad. 2)    Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zawarte muszą być przez umocowanych przedstawicieli stron.

Ad. 3)    Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w sytuacji ewentualnych sporów mogących wyniknąć w wykonaniu umowy, w tym kwestie związane z interpretacją postanowień umowy oraz ważnością jej postanowień.

Ad. 4)    Ogólne Warunki, stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy stronami i wchodzą w życie w dniu zawarcia umowy i obowiązują do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Ad. 5)    Prawem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów mogących wyniknąć w wykonaniu niniejszej umowy jest prawo polskie, a sądem właściwym do rozpoznania sporu jest sąd ze względu na siedzibę solvachem sp. z o.o.

Ad. 6)    Wyklucza się możliwość stosowania przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) chyba, że postanowiono inaczej.

Ad. 7)    Niemożliwość realizacji jednego lub kliku niniejszych warunków lub postanowień umowy nie narusza ważności pozostałych warunków lub postanowień. Strony zastąpią warunek nieważny lub niemożliwy do zrealizowania przez taki warunek, który będzie jak najbardziej zgodny z pierwotnym zamierzeniem.

Ad. 8)    Żadna ze stron nie może dokonać cesji praw oraz/lub obowiązków wynikających z niniejszych warunków częściowo lub w całości na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody strony przeciwnej.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY SPÓŁKI  solvachem sp. z o.o.

 

Strona internetowa solvachem sp. z o.o. dostępna pod adresem www.solvachem.pl (Strona), została opracowana w celu dostarczenia użytkownikom sieci internetowej (Użytkownicy) informacji dotyczących firmy solvachem sp. z o.o., opisu działalności, produktów, danych kontaktowych itp. Strona www.solvachem.pl stanowi wyłączną własność spółki solvachem sp. z o.o.

Warunki korzystania ze Strony określone są w niniejszym Regulaminie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem. Korzystanie ze Strony oznacza jego akceptację.

Solvachem sp. z o.o. może w każdym czasie wprowadzić zmiany do Regulaminu bez informowania Użytkowników o zmianie, a także zaprzestać udostępniania Strony w jakimkolwiek czasie bez uprzedniego powiadomienia.

  1. PRAWA WŁASNOŚCI

Cała zawartość Strony, a w szczególności znaki towarowe, teksty, grafika i sposób prezentacji treści Serwisu, stanowi własność intelektualną, chronioną prawem zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych.

Użytkownicy Strony mogą korzystać z zasobów strony wyłącznie w granicach określonych w niniejszym Regulaminie i tylko na użytek własny. Powielanie i publiczne rozpowszechnianie Strony w całości lub w części, a także powielanie i rozpowszechnianie dostępnych na Stronie dokumentów, obrazów, aplikacji i innych zasobów stanowi naruszenie prawa.

Wszelkie nazwy handlowe, nazwy własne, znaki towarowe, logotypy, znaki firmowe, a także materiały graficzne, fotografie, dokumenty techniczne, bazy danych oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Strony, włączając w to układ i organizację Strony oraz kod zastosowanego oprogramowania i inne dostępne na Stronie dokumenty stanowią chronioną prawem własność solvachem sp. z o. o. lub innych podmiotów prawa i publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych.

Powielanie, modyfikowanie, użytkowanie czy też rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie ww. zawartości Strony stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie całości lub jakiejkolwiek części Strony lub dostępnych na Stronie zasobów w celach innych niż na użytek własny wymaga uprzedniej pisemnej zgody solvachem Sp. z o. o.

  1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dostępne na Stronie treści zostały zebrane lub opracowane oraz opublikowane przez solvachem sp. z o.o. w dobrej wierze z przekonaniem o ich rzetelności i wiarygodności. solvachem sp. z o.o. nie udziela jednak żadnych gwarancji wyrażonych wprost lub dorozumianych oraz rękojmi handlowych lub przydatności do określonego celu informacji zawartych na Stronie, w tym dotyczących ich aktualności, rzetelności bądź kompletności. Solvachem sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje zawarte na stronie osoby trzeciej, do której może prowadzić odnośnik znajdujący się na Stronie internetowej solvachem sp. z o.o.

Korzystanie ze Strony odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Solvachem sp. z o.o. nie będzie w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, utracone zyski poniesione przez Użytkownika lub przez osoby trzecie, wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze Strony oraz z wykorzystania lub niemożliwości wykorzystania informacji zawartych na Stronie, nawet jeżeli solvachem sp. z o.o. została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Solvachem sp. z o.o. ma prawo dokonywania zmian zawartych na Stronie treści w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

  1. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Strona internetowa solvachem sp. z o.o. stosuje tzw.  pliki cookie (ciasteczka), czyli niewielkie, nieinwazyjne pliki danych, w szczególności pliki tekstowe, współpracujące z przeglądarką internetową, umieszczane w pamięci urządzeń końcowych Użytkownika. Dane te służą optymalizacji treści zamieszczanych na Stronie oraz zbierane są w celach statystycznych dotyczących ruchu odwiedzających na Stronie.

Użytkownik akceptując Regulamin korzystania ze Strony oraz otwierając i korzystając ze Strony zgadza się na użycie ww. plików cookie. W przypadku braku zgody Użytkownika na takie działanie powinien on opuścić Stronę internetową lub wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie obsługi plików cookie może jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności Strony. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie do obliczeń statystycznych przez solvachem sp. z o.o. lub dostawców narzędzi do monitorowania aktywności i ruchu na Stronie.

Korzystanie ze znajdujących się na Stronie adresów poczty elektronicznej, formularzy, ankiet itp. i przekazywanie tą drogą informacji solvachem sp. z o. o. oznacza zgodę na korzystanie przez solvachem sp. z o. o. z podanych adresów poczty elektronicznej w celach korespondencyjnych.

Osoby przesyłające solvachem sp. z o. o. za pośrednictwem Strony informacje typu komentarze, uwagi i sugestie przyjmują do wiadomości, że ww. informacje traktowane będą przez solvachem sp. z o. o. jako jawne i zgadzają się na korzystanie przez solvachem sp. z o. o. z treści tych komentarzy, uwag i sugestii w sposób nieograniczony.

 

 

POSIADAMY W OFERCIE ŚRODKI HIGIENY: ALKOHOLOWY PŁYN DEZYNFEKUJĄCO-WIRUSOBÓJCZY DO RĄK / ALKOHOLOWY PŁYN DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI / MYDŁO DEZYNEFKUJĄCE :: kontakt@solvachem.com

Sprawdź ofertę
X